නෙතු ගාව දඟකරන කඳුළු කැටවල සීතල අනේ නුඹටත් දැනෙනවානම්

Sunday, April 14, 2013

බිඳෙනා බව දැන දැනම


පෙති ගිලිහුන දාක 
නොවටින බව මටම කියා
පාට මැකුන දාක 
අගයක් නැතැයි කියා
මලක් සේම රකිනා බව 
දිවුරා කියා
සැගවී ගිහින් නුඹ
මලටත් නොකිය මෙදා

කැටයම් ඔපා හැඩකල 
මගේ හිත් බදුන
පරිස්සමට හදවත 
පතුලේ රැන්දු
බිදෙන් බිද පුරවලා 
ආදර ලේ බිංදු
බිඳෙනා බව දැන දැනම 
අතහැරියා
බිමටම
නුඹ
සිත් රිදවූ

1 comment: